You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
ISO 45001:2018
Hệ thống quản lý An toàn Sức khoẻ Nghề nghiệp được xây dựng để hỗ trợ các tổ chức quản lý các mối nguy về an toàn và sức khoẻ và tạo thuận lợi cho việc tuân thủ pháp luật.
OHS Management

OHS Management

ISO 45001:2018 Certificate
ISO 45001:2018 Hệ thống Quản lý Sức khoẻ và An toàn nghề nghiệp - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng, được thiết kế bởi Ủy ban của các chuyên gia an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, và có thể dễ dàng tích hợp với các Hệ thống Quản lý chung khác như ISO 14001 và ISO 9001. Tiêu chuẩn này đã được ban hành chính thức ngày 12/03/2018.
Links and Downloads
Head Office Address
4 Navigation Court
Harris Business Park
Hanbury Road
Stoke Prior
Bromsgrove
Worcestershire
B60 4FD
T: 0044 (0)1527 877 462
F: 0044 (0)1527 833 483
ACM - UK in Viet Nam
Eurowindow Building
No. 27, Tran Duy Hung Street
Trung Hoa Ward
Cau Giay District

Hanoi City
Viet Nam Country
Tel: +84 24 3776 0033
Fax: +84 24 3776 0022
Email: acm@acmcert.com.vn
Website: www.acmcert.com.vn
International offices
Verify ACM Certificates
Partners and customers