You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
ISO22000:2005
Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm – Các yêu cầu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào trong chuỗi thực phẩm.
Food Management

Food Management

ISO 22000:2005 Certificate
ISO 22000:2005, Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm – Các yêu cầu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào trong chuỗi thực phẩm.

Tiêu chuẩn này cung cấp một khung các yêu cầu hài hoà ở mức độ quốc tế đối với việc tiếp cận toàn cầu mà cần thiết để đảm bảo an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này được các chuyên gia trong ngành công nghiệp thực phẩm xây dựng trong phạm vi của ISO cùng với đại diện của các tổ chức quốc tế chuyên ngành và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Codex Alimentarius, tổ chức đồng thành lập bởi Tổ chức Liên Hợp Quốc "Thực phẩm và Nông nghiệp (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để phát triển các tiêu chuẩn thực phẩm. 
 
Links and Downloads
Head Office Address
4 Navigation Court
Harris Business Park
Hanbury Road
Stoke Prior
Bromsgrove
Worcestershire
B60 4FD
T: 0044 (0)1527 877 462
F: 0044 (0)1527 833 483
ACM - UK in Viet Nam
Eurowindow Building
No. 27, Tran Duy Hung Street
Trung Hoa Ward
Cau Giay District

Hanoi City
Viet Nam Country
Tel: +84 24 3776 0033
Fax: +84 24 3776 0022
Email: acm@acmcert.com.vn
Website: www.acmcert.com.vn
International offices
Verify ACM Certificates
Partners and customers